Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Facebook

Ognisko Plus

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 24 Października, 2018 - 14:00, mwieczorek

Projekt pn. „Ognisko Plus” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 488 297,14 PLN

Wkład własny: 115 904,02 PLN

Wartość dofinansowania: 1 372 393,12 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2  Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Planowany okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 31.08.2020

Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych/ Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Partner w projekcie: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

Opis projektu:

Cel główny projektu: indywidualne i kompleksowe wsparcie 265 osób w wieku 6-18 lat z terenu m.st. Warszawy, zagrożonych wykluczeniem społecznym,  poprzez rozszerzenie miejskiej oferty zajęć rozwijających kompetencje kluczowe.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 265 mieszkańców m.st. Warszawy w wieku 6-18 lat, podopiecznych ognisk wychowawczych, z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Główne działania w projekcie:

- pogotowie lekcyjne i korepetycje indywidualne dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego (język polski, matematyka, chemia, fizyka, inne języki obce),

- zajęcia z kompetencji informatycznych,

- doradztwo psychologiczne,

- zajęcia socjoterapeutyczne,

- streetworking.