Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

"Praski kokon"

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 22 Lutego, 2018 - 15:46, mwieczorek

Projekt pn. „Praski kokon” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 927 860,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 869 524,70 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Planowany okres realizacji projektu: 03.04.2017 – 31.12.2019
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
- Fundacja Wspierania Rodzin "Korale"
- Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Opis działania:

Celem projektu jest wypracowanie zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania wykluczeniu biedy, wspierającego całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie, który zakłada współpracę lokalnych podmiotów i koordynację działań.

Rezultatami projektu będą:

- model, na który złożą się opracowane programy i wytyczne oraz rekomendacje

- wzrost potencjału jst i ngo, działających na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

- wzrost współpracy międzysektorowej

- zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej

Grupę docelową stanowić będą:

- rodziny o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem, z koncentracją uwagi na dzieciach i młodzieży

- jst, jej podmioty i pracownicy z obszaru pomocy społecznej i edukacji

- ngo świadczące działania na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zakłada się przeprowadzenie pogłębionej diagnozy terytorium, wypracowanie modelu w ścisłej współpracy z przedstawicielami odbiorców (empowerment), przetestowanie i upowszechnienie modelu, a następnie włączenie modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym.

 

Model będzie opracowany i testowany na obszarze zdegradowanym społecznie i fizycznie na terenie wielkiej aglomeracji miejskiej, na którym występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk, transmitowanych na następne pokolenia. To dzielnica Praga-Północ, podobszar Nowa Praga, obejmujący następujący kwartał ulic: Wileńska, Targowa, 11 Listopada, Stalowa, Czynszowa (z ulicami Inżynierską, Zaokopową, Środkową na odcinkach od Stalowej do Wileńskiej).

 

Odbiorcy wypracowywanego modelu:

- rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem

- podmioty samorządowe (działające w sektorze pomocy społecznej i edukacji ) oraz organizacje pozarządowe działające w sferze integracji społecznej  i aktywizacji zawodowej

W ramach pierwszej fazy projektu „Praski kokon” przeprowadzono diagnozę potencjału środowiska lokalnego Nowej Pragi oraz wypracowano Model Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy (Model PDB). W efekcie tych prac powstały następujące produkty:

 1. Diagnoza środowiskowa i instytucjonalna potencjału środowiska lokalnego części Dzielnicy Praga-Północ w ramach projektu „Praski kokon”.
 2. Model Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy (Model PDB) wraz z następującymi załącznikami:
  1. Standard Lokalnego Systemu Wsparcia Praski Kokon,
  2. Rekomendacje dotyczące współpracy asystenta rodzin i organizacji pozarządowych na rzecz rodziny z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi (wraz z dwoma załącznikami),  
  3. Akademia Rozwoju Talentów,
  4. Poradnik dla specjalistów - jak pracować z rodzicami programem „Odzyskać dziecko”,
  5. Poradnik Rodziny Wspierające,  
  6. Załączniki do Edukacji Rodzinnej,
  7. Załączniki do Animacji Samopomocy Sąsiedzkiej.

 

Obecnie Lider oraz Partnerzy projektu przygotowują się do drugiej fazy realizacji projektu „Praski Kokon” –  testowania wypracowanego Modelu PDB.

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Akademia Rozwoju Talentów
  (plik: praski_kokon_akademia_rozwoju_talentow.pdf, rozmiar pliku: 2428.33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Diagnoza
  (plik: praski_kokon_diagnoza.pdf, rozmiar pliku: 1866.83 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Model PDB
  (plik: praski_kokon_model_pdb.pdf, rozmiar pliku: 2605.32 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Poradnik dla specjastów Odzyskać dziecko
  (plik: praski_kokon_poradnik_dla_specjalistow_odzyskac_dziecko.pdf, rozmiar pliku: 832.15 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Poradnik rodziny wspierające
  (plik: praski_kokon_poradnik_rodziny_wspierajace.pdf, rozmiar pliku: 2616.54 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Rekomendacje dotyczące asystenta rodzin i ngo na rzecz rodziny
  (plik: praski_kokon_rekomendacje_dotyczace_wspolpracy_asystenta_rodzin_i_ngo_na_rzecz_rodziny.pdf, rozmiar pliku: 851.06 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Standard Lolaknego Systemu Wsparcia
  (plik: praski_kokon_standard_lokalnego_systemu_wsparcia.pdf, rozmiar pliku: 930.23 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Załączniki do animacji sąsiedzkiej
  (plik: praski_kokon_zalaczniki_do_animacji_samopomocy_sasiedzkiej.pdf, rozmiar pliku: 981.16 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Załączniki do edukacji rodzinnej
  (plik: praski_kokon_zalaczniki_do_edukacji_rodzinnej.pdf, rozmiar pliku: 2459.07 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Załącznik do rekomendacji asystenckiej
  (plik: praski_kokon_zalaczniki_do_rekomendacji_asystentura.pdf, rozmiar pliku: 561 KB)
  Pobierz