Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st....

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 1 Grudnia, 2017 - 13:05, lzelazowska

Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy

Projekt pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Tytuł projektu: Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy

Wartość projektu: 28 826 960,00 zł

Wkład m.st. Warszawy: 7 214 044,00

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 21 612 916,00

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizujące projekt: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Włochy

 

Teren wokół Kopca Powstania Warszawskiego – Park Akcji „Burza”, Fort V Włochy oraz Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK to trzy parki, na które miasto Warszawa otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ponad 21 mln zł. Wspomniane obszary mają razem powierzchnię ok. 25 ha i obecnie tereny te są obszarami zieleni nieuporządkowanej o znacznym stopniu degradacji.

Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w mieście, poprzez stworzenie unikalnych miejsc służących ochronie środowiska. Realizacja projektu przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej i poprawy możliwości przewietrzania miasta. Zakres projektu zakłada utworzenie zorganizowanego, zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na obszarze Fortu V Włochy oraz zagospodarowanie terenu wokół Kopca Powstania Warszawskiego – Parku Akcji „Burza” (Mokotów) oraz Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK (Ursynów).

Zagospodarowanie terenów zieleni będzie polegało na: renowacji i wzmocnieniu istniejących skarp, usunięciu gatunków obcych inwazyjnych, wprowadzeniu wielogatunkowej szaty roślinności rodzimej oraz stworzeniu infrastruktury rekreacyjno-sportowo-edukacyjnej m.in. wykonaniu ścieżek rowerowych i edukacyjno-spacerowych, boisk, placów zabaw dla dzieci, młodzieży oraz zwierząt, oraz obiektów małej architektury.

Utworzone tereny podzielone będą na różne strefy, służące mieszkańcom: od terenów trawiastych poprzez ścieżki przyrodnicze po place do rekreacji. Ważnym elementem projektu jest ograniczenie dalszej degradacji terenu, poprzez jego zaśmiecanie i eksplorację w miejscach zagrażających elementom historycznym, zabytkowym oraz prowadzących do destabilizacji pierwotnie ukształtowanych skarp. Przewidziano, aby powstałe parki miały naturalny charakter, zbliżony do dzikiego, o powierzchni w ponad 70% biologicznie czynnej.

Działania zaplanowane w projekcie pozwolą w pełni wykorzystać potencjał naturalny (poprawa bioróżnorodności) i historyczny (upowszechnienie wiedzy historycznej) tych terenów oraz nadadzą im istotną funkcję w przestrzeni ogólnomiejskiej oraz dzielnicowej. Planowany termin zakończenia realizacji prac to 2022 rok.

Umowa o dofinansowanie w/w projektu została podpisana w dniu 22.11.2017 r.

Informacje dotyczące podpisania umowy dostępne są pod linkiem: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/trzy-nowe-parki-o-symbolice-historycznej